{"img":"","passBy":"0","picBd":"0","size":"1","bdSize":"1","cwidth":60,"cheight":20,"picBdRadio":"0","borderType":"solid","jump":"1","definedUrl":"/index.html","isPicBd":"0","effectBdLine":"solid","image":"//oss.xinghuo86.cn/565159680540782/579476719140890.jpg","picWidth":60,"picHeight":20,"inpColor":"#000000","color":"#000000","linkData":{"linkType":"2","linkName":"/index.html","linkUrl":"/index.html","jsonData":{}},"type":0,"effectBdColor":"#000000","hasEdit":true}
{"img":"","passBy":"0","picBd":"0","size":"1","bdSize":"1","cwidth":60,"cheight":20,"picBdRadio":"0","borderType":"solid","jump":"1","definedUrl":"http://gmail.kenfor.net/gmail/cgi/index.cgi","isPicBd":"0","effectBdLine":"solid","image":"//oss.xinghuo86.cn/565159680540782/579476719140891.jpg","picWidth":60,"picHeight":20,"inpColor":"#000000","color":"#000000","linkData":{"linkType":"2","linkName":"http://gmail.kenfor.net/gmail/cgi/index.cgi","linkUrl":"http://gmail.kenfor.net/gmail/cgi/index.cgi","jsonData":{}},"type":0,"effectBdColor":"#000000","hasEdit":true}
{"img":"","passBy":"0","picBd":"0","size":"1","bdSize":"1","cwidth":60,"cheight":20,"picBdRadio":"0","borderType":"solid","jump":"0","definedUrl":"","isPicBd":"0","effectBdLine":"solid","image":"//oss.xinghuo86.cn/565159680540782/569321696788583.jpg","picWidth":60,"picHeight":20,"inpColor":"#000000","color":"#000000","type":0,"effectBdColor":"#000000","hasEdit":true}
{"img":"","passBy":"0","picBd":"0","size":"1","bdSize":"1","cwidth":60,"cheight":20,"picBdRadio":"0","borderType":"solid","jump":"0","definedUrl":"","isPicBd":"0","effectBdLine":"solid","image":"//oss.xinghuo86.cn/565159680540782/569321721954355.jpg","picWidth":60,"picHeight":20,"inpColor":"#000000","color":"#000000","type":0,"effectBdColor":"#000000","hasEdit":true}
Contact office
Position: Home Sales Contact office

Contact office

 

Office

 

Contacts

 

Phone

 

Guangzhou

 

Zhao Chengzhen

13825505477

 

Shenzhen, Dongguan, Huizhou

 

Wang Lin

13825503403

 

Li Xiaodong

13925503179

 

Zhongshan, Zhuhai, Jiangmen

 

Ge Bin

13825506362

 

The western part of Guangdong province

 

Xian Fuli

13928222131

 

Direct Company Management

 

Kang Wang

18928623062

 

Beijing, Tianjin, Hebei, Inner Mongolia

 

Liu Yanfeng

13825503493

 

Sichuan, Chongqing

 

Liu Zhan

13825503726

 

Shanghai, Zhejiang, Jiangsu

 

Pan Qingfeng

13825504638

13825503101

 

Anhui

 

Tang Ze

13825509408

 

Hunan

 

Zhao Ming

13825504873

 

Hubei

 

Lin Chunlong

13825504063

 

Shandong

 

Ni Hu

13825502753

 

Shanxi

 

Liu Yajun

13825504423

 

Jiangxi

 

Chen Bonan

13825504718

 

Liaoning

 

Guo Fengjun

13825508487

 

Yunnan

 

Liu Zhirong

13825504393

 

Hu Xiande

13825504403

 

Henan

 

Liu Tong

13825504283

Sales Network

Guangdong East Pipes Co., Ltd.Headquarters

Websit:www.eastpipe.com

Phone:0757-27389999   Fax:0757-27389988

Address: xingtan town, Shunde district, Foshan City, Guangdong Province, the East Village, South of industrial Avenue, 9t